Sexism i det moderna samhället 

Sexism har alltid funnits och även idag är detta en stor samhällsfråga. Människor har alltid diskriminerat, utnyttjat och förtryckt andra människor på grund av deras könstillhörighet. Det är alltid främst kvinnor som drabbas av sexism, bara på grund av det enkla faktum att kvinnor är kvinnor. Men även pojkar och män kan drabbas av sexism när de inte håller sig till stereotypa könsroller. Idag är sexismen inte som förr, den har utvecklats över tiden. Hur ser då sexismen ut i det moderna samhället?

Bild från Pixaby av Geralt

I artikeln Sexism i moderna samhället, senast uppdaterad 2019-12-03 på utforskasinnet.se, skriver Utforskasinnet att idag ser man inte ofta människor öppet fälla sexistiska kommentarer, speciellt inte i västvärlden, eftersom det här finns många organisationer som arbetar med att motverka sexism. Men, fortfarande finns sexism djupt rotad i många samhällen runt om i världen. Det som skiljer den historiska sexismen, alltså sexism förr i tiden, och den moderna sexismen är idéerna. Historisk sexism är mer idén om att kvinnor är underlägsna män. Däremot i den moderna sexismen sker sexism ofta i form av att motsätta sig de feministiska idéerna. Utifrån detta tankesätt har även den nya sexismen skapats som kallas för ”neosexism” där man tror att könen redan har uppnått jämlikhet och att diskriminering av kön inte pågår idag. Därför är feminismen inte längre nödvändig i samhället. Även historisk sexism kan äga rum idag i olika samhällen i världen trots att vi lever i 2022.

Anledningen till att sexism har ändrats från tankesättet om att “kvinnor är underlägsna män” till “motsätta sig feministiska krav”, är för att många människor är med i organisationer som arbetar mot sexism och för jämlikheten. Människor tror oftast att det är bara kvinnor som är medlemmar i en sådan organisation, vilket stämmer inte då även män brukar vara medlemmar. Tack vare feministiska organisationer som har kämpat för jämlikheten mellan könen har vi fått en mer ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämställd hälsa och en jämn fördelning av makt och inflytande, detta enligt artikeln Jämställdhet, våld och feminism, senast granskad 2022-03-09 på unizonjourer.se.

Även tankesättet om att kvinnor är mindre värda än män har minskat. Idag kan vi se både kvinnor och män på arbetsmarknaden och vanligtvis med samma förutsättningar. De olika stereotypa könsrollerna har minskat och fler kan idag komma ut om med sin sexuella läggning, hur underbart är inte detta? Men, tyvärr finns det människor än idag som vill behålla de stereotypa könsrollerna vilket kan gå emot jämställdheten. Det är främst män som vill behålla de stereotypa könsrollerna, oftast på grund av gamla tankesätt om att män är bättre än kvinnor eller att ”manlighet” motsvarar att vara ”dominerande och stark”.

Teorin om ”Ambivalent sexism” är den mest inflytelserika sexismteorin hittills och framfördes av Glick och Fiske. I denna teori förklarar de ”fientlig sexism” och ”välvillig sexism”, vilket är de två grundläggande typerna av sexism. Inom fientlig sexism anser man kvinnor som en sämre grupp och genom detta försöker män bevisa att de har kontroll över kvinnor. Man kan säga att fientlig sexism är misogyni, mäns hat eller starka fördomar mot kvinnor. De som ägnar sig åt fientlig sexism anser att kvinnor är ointelligenta, känslomässiga och inkompetenta. Som jag ser det är anledningen till att fientlig sexism uppstår att de har vuxit upp med tankesättet att män är bättre än kvinnor. Därför har de missuppfattningar om att män ska vara dominanta, okänsliga och intelligenta till skillnad från den bilden som de har skapat av kvinnor. De har uppfostrats med tanken att män är bättre kvinnor och har tittat på kvinnor från det perspektiv de vill se. Det är svårt att ändra på den rollen som man har haft hela sitt liv, därför kan män vara rädda för dominerande kvinnor och vill inte vara den recessiva i samhället.

Bild från Pixaby av nastya_gepp

Den andra grundläggande typen av sexism är välvillig sexism och vilket innebär en mer positiv syn på kvinnor, men bara inom en specifik ram, som till exempel fruar och mödrar. Man har den uppfattningen att kvinnor ska följa de stereotypa könsrollerna. Precis som inom fientlig sexism tycker även välvillig sexism att kvinnor som grupp är underlägsna än män, detta med en tanke om att kvinnor är det svaga könen så behöver skydd från männen. Dessa uppfattningar går mot jämställdheten och hindrar kvinnor från att vara självständiga och begränsar deras möjligheter.

Det finns alltså tre olika sorters av sexism i den moderna samhällen, neosexism, fientlig sexism och välvillig sexism. Neosexism sker oftare än de två grundläggande typerna av sexism, detta för att man tror att diskriminering av ett kön inte tillkommer idag och att man har uppnått jämlikhet. Fast så är det inte, även idag upplever vi sexism i samhället. Man antar att kvinnor som grupp är underlägsna män och jämlikheten har ännu inte blivit hundra procent. Anledningen till att man blir drabbad av sexism är ofta på grund av de olika stereotypa könsrollerna som andra vill att man ska hålla sig till.

Kanske kommer vi en dag kunna leva i en värld där sexism inte existerar i det moderna samhället.

About the Author

Mobina
Elev på Kalmar Fria Läroverken EK20